◉ ตารางการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2563-2564 ◉
โครงการ/กิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม  รายละเอียด
กันยายน พ.ศ. 2564
โครงการเสวนา BUU GE Talk หัวข้อ “ก้าวที่กล้า”
1
1
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564
สถานที่: ถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage:
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ งานพัฒนาหลักสูตรฯ 2570
โครงการอบรม “หลักสูตร AUN-QA Version 4 Overview (สำหรับอาจารย์-บุคลากร ม.บูรพา) วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564
สถานที่: อบรมออนไลน์ 
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการอบรม “หลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis (Version 4) วันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ. 2564
สถานที่: อบรมออนไลน์
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
สิงหาคม พ.ศ. 2564
โครงการอบรม “หลักสูตร AUN-QA Version 4 Overview (สำหรับผู้ตรวจประเมิน) วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564
สถานที่: อบรมออนไลน์ 
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการอบรม “BUU Active Learning :
(re) Design ความท้าทายใหม่กับการจัดการเรียน
การสอนตามแนววิถีใหม่”
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564
สถานที่: อบรมออนไลน์
1
⫸ คุณบุรินทร์ 2710
โครงการเสวนา “Teaching & Learning Expo ครั้งที่ 3”
หัวข้อ
“แนวทางของการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้อง
เชิงพื้นที่: มุมมองจากผู้ประกอบการ”
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564
สถานที่: อบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
1
⫸ งานพัฒนาหลักสูตรฯ 2570
โครงการอบรม “การใช้ระบบ BUU MOOC ประจำปีงบประมาณ 2564” วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564
สถานที่: อบรมออนไลน์ 
⫸ คุณบุรินทร์ 2710
โครงการเสวนา “Teaching & Learning Expo ครั้งที่ 2”
หัวข้อ
“CWIE Sharing”
1
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564
สถานที่: อบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
⫸ งานพัฒนาหลักสูตรฯ 2570
▶ กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โครงการอบรม BUU Executive Talk “แนวทางการปรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในยุคพลิกโฉมอุดมศึกษา” วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สถานที่: อบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
⫸ งานพัฒนาหลักสูตรฯ 2641
โครงการเสวนา “Teaching & Learning Expo ครั้งที่ 1”
หัวข้อ
“แนวทางการสร้างผู้ประกอบการในห้องเรียน

Class to Work (C2W)”
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สถานที่: อบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
1
⫸ งานพัฒนาหลักสูตรฯ 2570
▶ มิถุนายน พ.ศ. 2564
โครงการอบรม “การใช้ระบบ BUU MOOC”
1
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สถานที่: อบรมออนไลน์
⫸ คุณบุรินทร์ 2710
โครงการอบรม “การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
1
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สถานที่: อบรมออนไลน์
⫸ งานกำหนดตำแหน่งฯ 2617
โครงการอบรม “ทบทวนแนวทางการพัฒนารายวิชา
BUU MOOC สู่ THAI MOOC”
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สถานที่: อบรมออนไลน์
⫸ คุณบุรินทร์ 2710
โครงการอบรม “การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
1
วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สถานที่: อบรมออนไลน์
⫸ งานกำหนดตำแหน่งฯ 2617
โครงการอบรม BUU EdPEx Assessor รอบที่ 2″
1
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สถานที่: อบรมออนไลน์
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2640
▶ พฤษภาคม พ.ศ. 2564
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“EdPEx Journey to Excellent University
– หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ”
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
สถานที่: อบรมออนไลน์
1
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2640
โครงการอบรม “Knowledge Management Implementation” วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
สถานที่: อบรมออนไลน์
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2640
โครงการอบรม BUU EdPEx Assessor รอบที่ 2″
1
วันที่ 14 และ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
สถานที่: อบรมออนไลน์
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2640
การประชุม “การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO) สำหรับหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา” วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
สถานที่: ประชุมออนไลน์
1
1
1
1
⫸ งานพัฒนาหลักสูตรฯ 2711
▶ เมษายน พ.ศ. 2564
โครงการ “EdPEx Review and Calibration”
1
1
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564
สถานที่: ห้องประชุม UAD-101 ชั้น 1
อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2640
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การใช้งานระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาและการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and
Work Integrated Education: CWIE)”
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564
สถานที่: อบรมออนไลน์
1
1
⫸ งานพัฒนาหลักสูตรฯ 2570
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยบูรพา (BUU EdPEx Assessor” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563″
1
วันที่ 21-23 เมษายน พ.ศ. 2564
สถานที่: ห้องประชุม UAD-101 ชั้น 1
อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
1
⫸ โครงการฯ
คลิ๊กที่นี่
โครงการ “ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำ
BUU MOOC ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา” 
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564
สถานที่: อบรมออนไลน์
⫸ คุณบุรินทร์ 2710
▶ มีนาคม พ.ศ. 2564
โครงการ “AUN-QA Review and Calibration” ครั้งที่ 2
1
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564
สถานที่: อบรมออนไลน์
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2640
โครงการ “AUN-QA Review and Calibration” ครั้งที่ 1
1
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564
สถานที่: อบรมออนไลน์
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2640
กิจกรรม Share & Talk หัวข้อ “BUU GE 64”
1
1
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564
สถานที่: ถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage:
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ รายละเอียด
คลิ๊กที่นี่
โครงการ “EdPEx Refresh and Clinic”
1
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564
สถานที่: อบรมออนไลน์
⫸ รายละเอียด
คลิ๊กที่นี่
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2563″ ครั้งที่ 2 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564
สถานที่: ห้อง PJ-301 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)
1
1
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2640
โครงการ “BUU AUN-QA Assessor”

1
1
วันที่ 1-3 มีนาคม พ.ศ. 2564
สถานที่: ห้องประชุม UAD-101 ชั้น 1
อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
1
⫸ภาพกิจกรรม
คลิ๊กที่นี่
⫸ โครงการฯ
คลิ๊กที่นี่
▶ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
โครงการ “AUN-QA Refresh and Clinic”
1
1
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
สถานที่: อบรมออนไลน์
1
⫸ โครงการฯ
คลิ๊กที่นี่
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2563” ครั้งที่ 1 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
สถานที่: ห้อง PJ-301 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)
1
1
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2640
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสนับสนุนและผลักดันส่วนงานสู่องค์กรคุณภาพ ระดับ Thailand Quality Class (TQC) (Coaching Project for TQC Award) (Workshop)” ครั้งที่ 2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
สถานที่: ห้องประชุม 805
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
1
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2640
โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
“BUU EdPEx Sharing (Online)”
1
1
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
สถานที่: อบรมออนไลน์
1
1
⫸ภาพกิจกรรม
คลิ๊กที่นี่
⫸ โครงการฯ
คลิ๊กที่นี่
การเสวนาออนไลน์ เรื่อง “การจัดการอบรมระยะสั้น
(Short Course) เพื่อพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก”
1
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
สถานที่: ถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage:
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
1
⫸ภาพกิจกรรม
คลิ๊กที่นี่
⫸ โครงการฯ
คลิ๊กที่นี่
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ “การแก้ไขข้อมูลในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO)” รอบที่ 4 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
สถานที่: ห้องประชุม 704
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ งานพัฒนา
หลักสูตรฯ 2641
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ “การแก้ไขข้อมูลในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO)” รอบที่ 3 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
สถานที่: ห้องประชุม 704
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ งานพัฒนา
หลักสูตรฯ 2641
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ “การแก้ไขข้อมูลในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO)” รอบที่ 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
สถานที่: ห้องประชุม 704
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ งานพัฒนา
หลักสูตรฯ 2641
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสนับสนุนและผลักดันส่วนงานสู่องค์กรคุณภาพ ระดับ Thailand Quality Class (TQC) (Coaching Project for TQC Award) (Workshop)” ครั้งที่ 1 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
สถานที่: ห้องประชุม 805
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
1
⫸ภาพกิจกรรม
คลิ๊กที่นี่
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ “การแก้ไขข้อมูลในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO)” รอบที่ 1 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
สถานที่: ห้องประชุม 903
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ งานพัฒนา
หลักสูตรฯ 2641
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 2 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
สถานที่: อบรมออนไลน์
⫸ โครงการฯ
คลิ๊กที่นี่
โครงการ “ฝึกอบรมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำ BUU MOOC ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพา”  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
สถานที่: อบรมออนไลน์
⫸ภาพกิจกรรม
คลิ๊กที่นี่
▶ มกราคม พ.ศ. 2564
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยบูรพา (BUU EdPEx Assessor” ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563″
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564
สถานที่: อบรมออนไลน์
1
⫸ภาพกิจกรรม
คลิ๊กที่นี่
การบรรยายพิเศษ “การปรับปรุงหลักสูตรที่มี
การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ CWIE”
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564
สถานที่: อบรมออนไลน์
⫸ภาพกิจกรรม
คลิ๊กที่นี่
▶ ธันวาคม พ.ศ. 2563
โครงการอบรม “การผลิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพในยุค New Normal”
1
1
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สถานที่: ห้องบรรยาย PJ-301 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)
1
⫸ โครงการฯ
คลิ๊กที่นี่
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพูนทักษะด้านการผลิต (Production Reskill) สนับสนุนการจัดทำรายวิชาสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน” วันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สถานที่: ห้องประชุม 201 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
1
1
⫸ภาพกิจกรรม
คลิ๊กที่นี่
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารายวิชาสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) รุ่นที่ 2

1
วันที่ 1-3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สถานที่: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา2
⫸ โครงการฯ
คลิ๊กที่นี่
▶ พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 1
1
4
วันที่ 9-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
สถานที่: ห้อง PJ-301 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)
1
⫸ภาพกิจกรรม
คลิ๊กที่นี่
⫸ โครงการฯ
คลิ๊กที่นี่
โครงการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria)”
1
1
วันที่ 5-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
สถานที่: ห้อง PJ-301 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)
1
⫸ภาพกิจกรรม
คลิ๊กที่นี่
⫸ โครงการฯ
คลิ๊กที่นี่
▶ กันยายน พ.ศ. 2563
โครงการอบรม “การพัฒนาหลักสูตร Non-Degree
แบบ Micro-Credentials”
1
1
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563
เวลา: 09.00 – 14.00 น.
สถานที่: ห้องประชุม 903 ชั้น 9
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ภาพกิจกรรม
คลิ๊กที่นี่
⫸ โครงการฯ
คลิ๊กที่นี่
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนารายวิชาสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) สำหรับมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 วันที่ 1,2,3 กันยายน พ.ศ. 2563
เวลา: 09.00 – 14.00 น.
สถานที่: ห้อง PJ-301 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)
ภาพกิจกรรม
คลิ๊กที่นี่
▶ สิงหาคม พ.ศ. 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การขอตำแหน่งทางวิชาการ”
1
1
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เวลา: 09.00 – 14.00 น.
สถานที่: ห้อง PJ-301 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)
⫸ภาพกิจกรรม
คลิ๊กที่นี่

⫸ โครงการฯ
คลิ๊กที่นี่
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“แนวทางการจัดทำหลักสูตร (มคอ. 2)”
1
1
1
1
1
1
1
1
– ระดับปริญญาตรี
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เวลา: 09.00 – 16.00 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุม IC 203 วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา
– บัณฑิตศึกษา
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เวลา: 09.00 – 16.00 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุม IC 203 วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ภาพกิจกรรม
คลิ๊กที่นี่
⫸ โครงการฯ

คลิ๊กที่นี่
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา” (CHE Curriculum Online: CHECO) วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563
สถานที่: ห้องบรรยาย KB ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ภาพกิจกรรม
คลิ๊กที่นี่
▶ มิถุนายน พ.ศ. 2563
โครงการอบรม “แนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education Approach)”
1
วันที่ 11 และ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563
อบรมผ่านระบบ Google Hangouts Meet
1
⫸ กิจกรรม
คลิ๊กที่นี่
1