ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
แนวปฏิบัติการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานของอาจารย์พิเศษ (ประกาศ ณ วันที่  6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567) 
▶ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2566 
(ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566)
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
▶ ใบสมัครเป็นอาจารย์พิเศษ  (ภาษาไทย)  (ภาษาอังกฤษ)
**หมายเหตุ กรณีมหาวิทยาลัยเปิด/มีประกาศรับสมัครอาจารย์พิเศษ
▶ บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  << Excel >> 
ขั้นตอนการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา