⫸ ม.บูรพา..ตั้งเป้าพัฒนาคณาจารย์เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ

 

⫷ ม.บูรพา..ตั้งเป้าพัฒนาคณาจารย์เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ⫸
(โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง BUU AUN-QA Assessor ปีการศึกษา 2563)
                       👉 งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง BUU AUN-QA Assessor training ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 101 หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และดร.วัลลภ ใจดี ร่วมอภิปรายเรื่อง บทนำ BIQAS, BUU Standard และการกำกับมาตรฐานหลักสูตร / Site Assessment / Final Verification  
***ขอขอบคุณภาพและข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาพกิจกรรมวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ⫸
ภาพกิจกรรมวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564