▶ กิจกรรม BUU KM EP.4 “เคล็ดลับการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ”

 

– กิจกรรม BUU KM EP.4 “เคล็ดลับการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ” –

                        ✅ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริหารการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการจัดการความรู้ กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสภาพนักงาน จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนรู้..ขุมปัญญาตะวันออก” เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา
                        ✳️ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ในโอกาสนี้ได้ รับเกียรติจากผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับชำนาญการ ประกอบด้วย นางสาวกนกนาถ อินต๊ะบูรณ์ จากกองกิจการนิสิต นายวัชรพงษ์ สุขีวงศ์ จากสำนักบริการวิชาการ ว่าที่ร้อยตรีเกียรติษฎา ภูมิเพ็ง จากคณะวิทยาศาสตร์ นางสาวศรัญญา มูลศาสตร์ จากคณะแพทย์ศาสตร์ และนางรัชนี เจริญวารี จากสำนักหอสมุด มาเป็นวิทยากรเสวนา เรื่อง “เคล็ดลับการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ” พร้อมด้วย นางสิริวรรณ แสงอุไร ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และนางสุภาภร คำเสียง บุคลากรชำนาญการ กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้
                         ▶️ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบูรพาได้กำหนดกลยุทธ์ในการผลักดันองค์กรในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ซึ่งแผนลยุทธ์ดังกล่าวจึงได้เกิดโครงการ“แลกเปลี่ยนรู้..ขุมปัญญาตะวันออก” เป็นโครงการฯที่เริ่มต้นจากการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกันภายในมหาวิทยาลัยก่อน อาทิ ด้านการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร การวิจัย การพัฒนาองค์กร และภารกิจสนับสนุน ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ ในการก้าวสู่องค์กรที่มี่การบริหารจัดการที่เป็นเลิศทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย
** ขอขอบคุณข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพ
ภาพกิจกรรม