สถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา

แจ้งจำนวนนักศึกษา ปี 2562 คลิกที่นี่

..............................................................................................................................................................................................
   

ข้อบังคับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๗


ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๔๑

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ในสังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เข้าสมทบ
ในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๔๑

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๕


ระเบียบ
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมของสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๒

คำสั่ง
คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมของสถาบันสมทบ
ในมหาวิทยาลัยบูรพา


 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา อาคาร ภปร. ชั้น 7
โทรศัพท์ 038-102710 เบอร์ภายใน 2710