⫷ แผนการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา ⫸
▶ แผนการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี 2564 (แยกรายคณะ) **Update 2 มีนาคม พ.ศ. 2564

 

⫷ แบบฟอร์มกรอกแผนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2564 ⫸

 

⫷ ตารางสรุปจำนวนผู้เรียนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปตั้งแต่ปีที่ 1 ถึง ปีที่ 4 ⫸
**สำรวจจากแผนการรับสมัครปีการศึกษา 2564