▶▶ กองบริหารการศึกษา ม.บูรพา..ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศึกษาดูงานด้านการบริหารหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA ระบบคลังหน่วยกิต และการพัฒนา CWIE ของ ม.บูรพา

 

กองบริหารการศึกษา ม.บูรพา..ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศึกษาดูงานด้านการบริหารหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA ระบบคลังหน่วยกิต
และการพัฒนา CWIE ของ ม.บูรพา

                         ▶▶ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 805 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย รศ.ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ยศนันท์ วีระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คุณณัฐกานต์ ปัดเกษม ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา ดร.สานนท์ อนันทานนท์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คุณพัทธนัย เสาะแสวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานสหกิจศึกษา) คณะบริหารธุรกิจ และบุคลากรงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน และงานพัฒนาคุณภาพ กองบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นำโดย ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผศ.อธิชาติ บุญญยศยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ และบุคลากรสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน 13 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA การพัฒนาระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) และการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)
<< ภาพกิจกรรม >>