VDO การอบรมและการบรรยายที่น่าสนใจ

🎥 บันทึกการบรรยาย:  การบรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 67 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา: 67th Anniversary 67 Public Lectures 
🎥 บันทึกการบรรยาย: การจัดทำแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านงานวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา   
🎥 บันทึกการบรรยาย-อบรม งานพัฒนาคุณภาพ ●
🎥 บันทึกการบรรยาย-อบรม การขอตำแหน่งทางวิชาการ ● 
🎥 บันทึกการบรรยาย-อบรม  BUU MOOC ● 
🎥 บันทึกการบรรยาย-อบรม CWIE ●
🎥 บันทึกการบรรยาย-อบรม  Teaching & Learning Expo ●
🎥 บันทึกการบรรยาย-อบรม  Share & Talk ●
🎥 บันทึกการบรรยาย-อบรม  การพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ●