YouTube-บันทึกการบรรยายที่น่าสนใจ

🎥 บันทึกการบรรยาย-อบรม การขอตำแหน่งทางวิชาการ
🎥 บันทึกการบรรยาย-อบรม  BUU MOOC ●
🎥 บันทึกการบรรยาย-อบรม สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ●
🎥 บันทึกการบรรยาย-อบรม  Teaching & Learning Expo ●
🎥 บันทึกการบรรยาย-อบรม  Share & Talk ●
🎥 บันทึกการบรรยาย-อบรม  การพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ●
🎥 บันทึกการบรรยาย-อบรม  EdPEx & AUN QA ●