บุคลากรงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
นางสาวณัฐสุดา ถาวร
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2711
e-mail: nutsuda.th@buu.ac.th
นางสาวอารยา ธนารักษ์
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2641
e-mail: arayat@go.buu.ac.th
นางสาวปริยาภา เกตุกูล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2641
e-mail: pariyapha@go.buu.ac.th
นางปัทมา วรรัตน์
พนักงานพิมพ์
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2711
e-mail: pattamaw@buu.ac.th
*
  นายจักรกฤษณ์ เรืองเวช
นักวิชาการศึกษา
(ดูแลหมวดวิชาศึกษาทั่วไป)
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2570

e-mail: jakgrit@go.buu.ac.th
*