ข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงแรียนมัธยมศึกษาแจ้งข้อมูลเพื่อลงนามความความร่วมมือทางวิชาการ
ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (ปิดรับแล้ว) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ 038-102710


กรณีแจ้งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่
..............................................................................................................................................................................................
   

ข้อมูลเกี่ยวการลงนามความร่วมมือฯ (สำหรับส่วนงานในมหาวิทยาลัยบุรพา)
ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อลงนามความร่วมมือฯ ระหว่างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา กับองค์กร/สถาบัน ต่างๆ
ฐานข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการ MOU

 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา อาคาร ภปร. ชั้น 7
โทรศัพท์ 038-102710 เบอร์ภายใน 2710