ข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
มหาวิทยาลัยบูรพา

..............................................................................................................................................................................................
   

ข้อมูลเกี่ยวการลงนามความร่วมมือฯ
ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อลงนามความร่วมมือฯ ระหว่างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา กับองค์กร/สถาบัน ต่างๆ
ฐานข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการ MOU

 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา อาคาร ภปร. ชั้น 7
โทรศัพท์ 038-102710 เบอร์ภายใน 2710