ข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
มหาวิทยาลัยบูรพาโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา
ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่ (อยู่ระหว่างนำเข้าข้อมูล)
..............................................................................................................................................................................................
   

ข้อมูลเกี่ยวการลงนามความร่วมมือฯ (สำหรับส่วนงานในมหาวิทยาลัยบูรพา)
ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อลงนามความร่วมมือฯ ระหว่างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา กับองค์กร/สถาบัน ต่างๆ (ยกเว้นโรงเรียนต่างๆ)
ฐานข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการ MOU (สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา)

 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา อาคาร ภปร. ชั้น 7
โทรศัพท์ 038-102710 เบอร์ภายใน 2710