VDO บันทึกการอบรม-บรรยาย:
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
▶ พ.ศ. 2567
▶ พ.ศ. 2566
▶ พ.ศ. 2565
▶ พ.ศ. 2564 

 

◀ Outcome-Based Education (OBE) คืออะไร?
– รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กัญญดา อนุวงศ์ –
Outcome-Based Education (OBE) คืออะไร? (Update Oct 2, 2020)
◀ ลักษณะสำคัญของผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน (Clear Learning Outcomes)
– รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กัญญดา อนุวงศ์ –
ลักษณะสำคัญของผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน (Clear Learning Outcomes) (Update Aug 13, 2020)
◀ ศาสตร์การสอนออนไลน์ (Online Learning Pedagogy)
– รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร –
ศาสตร์การสอนออนไลน์ ตอนที่ 1 (Online Learning Pedagogy) (Update Apr 18, 2020)
ศาสตร์การสอนออนไลน์ ตอนที่ 2 (Online Learning Pedagogy) (Update Apr 19, 2020)
ศาสตร์การสอนออนไลน์ ตอนที่ 3 (Online Learning Pedagogy) (Update Apr 20, 2020)
ศาสตร์การสอนออนไลน์ ตอนที่ 4 (Online Learning Pedagogy) (Update Apr 20, 2020)
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมศาสตร์การสอนออนไลน์ 
การประเมินการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning Assessment)
– รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร –
การประเมินการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning Assessment) ตอนที่ 1 (Update Apr 20, 2020)
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning Assessment) ตอนที่ 2 (Update Apr 20, 2020)
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์