▶ กิจกรรม BUU KM EP.2 “เทคนิคการทำรายวิชา BUU MOOC ให้ปัง”

 

– กิจกรรม BUU KM EP.1 “บุคคลต้นแบบ ปลุกแรงบันดาลใจในตัวคุณ” –

                         ✅ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริหารการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการจัดการความรู้ กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสภาพนักงาน จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนรู้..ขุมปัญญาตะวันออก” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา
                         ⏩ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ภูเบศ เลื่อมใส (อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์) อาจารย์รพีพรรณ คุณประยูรสวัสดิ์ (อาจารย์ประจำสถาบันภาษา) และอาจารย์เสกสรร พรมเกศา (อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มาเป็นวิทยากรเสวนา เรื่อง “เทคนิคการทำรายวิชา Buu MOOC ให้ปัง” พร้อมด้วย ดร.อภิรักษ์ ชัยปัญหา (อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้
                         ✳ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบูรพาได้กำหนดกลยุทธ์ในการผลักดันองค์กรในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ซึ่งแผนลยุทธ์ดังกล่าวจึงได้เกิดโครงการ “แลกเปลี่ยนรู้..ขุมปัญญาตะวันออก” เป็นโครงการฯ ที่เริ่มต้นจากการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกันภายในมหาวิทยาลัยก่อน อาทิ ด้านการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร การวิจัย การพัฒนาองค์กร และภารกิจสนับสนุน ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ ในการก้าวสู่องค์กรที่มี่การบริหารจัดการที่เป็นเลิศทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย
ขอขอบคุณข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาพกิจกรรม