คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก
อธิการบดี
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข
กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค
กรรมการ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช
กรรมการ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  หารหนองบัว
กรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มาลียา  เครือตราชู
กรรมการ
หัวหน้าส่วนงาน
รองศาสตราจารย์เสกสรรค์  ตันยาภิรมย์
(คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์)
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี  มากมี
(คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา)
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์  วงศ์จตุรภัทร
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา)
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต  ตั้งวัฒนาชุลีพร
(คณบดีคณะสหเวชศาสตร์)
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร  อินทร์พยุง
(คณบดีคณะโลจิสติกส์)
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ
(คณบดีคณะอัญมณี)
กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช  ปัญญไพโรจน์
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล
(คณะศึกษาศาสตร์)
กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.กัมปนาท  หวลบุตตา
(คณะสหเวชศาสตร์)
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ
(คณะแพทยศาสตร์)
กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิทธิ์  ภคพงศ์พันธุ์
(คณะวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เบ็ญจมาศ  ไพบูลย์กิจกุล
(คณะเทคโนโลยีทางทะเล)
กรรมการ
เลขานุการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล  จริตควร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวณัฐสุดา  ถาวร
นักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ