คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก
อธิการบดี
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข
กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
กรรมการ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช
กรรมการ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  หารหนองบัว
กรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มาลียา  เครือตราชู
กรรมการ
หัวหน้าส่วนงาน
รองศาสตราจารย์เสกสรรค์  ตันยาภิรมย์
(คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์)
กรรมการ
ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์
(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์  วงศ์จตุรภัทร
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา)
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย
(คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์)
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์)
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร  อินทร์พยุง
(คณบดีคณะโลจิสติกส์)
กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง
(วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา)

กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล
(คณะศึกษาศาสตร์)
กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์
(คณะเภสัชศาสตร์)
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี
(คณะสหเวชศาสตร์)
กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.เบ็ญจมาศ  ไพบูลย์กิจกุล
(คณะเทคโนโลยีทางทะเล)
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิทธิ์  ภคพงศ์พันธุ์
(คณะวิทยาศาสตร์)
กรรมการ
ฝ่ายเลขานุการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล  จริตควร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม
ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวณัฐสุดา  ถาวร
นักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ