คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • อำนาจหน้าที่
  • เสนอแนะการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
  • กำหนดและกำกับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัย
  • จัดทำจรรยาบรรณของคณาจารย์และผู้ทำงานวิจัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว
  • ประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี
  • เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
  • เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย
  • พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษต่อสภามหาวิทยาลัย
  • พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอี่นตามมาตรา ๑๐ และ
   การจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงอื่นตามมาตรา 11 ต่อสภามหาวิทยาลัย
  • ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่สอน วิจัย หรือให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งเสนอ
  • แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใดๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภาวิชาการ
  • ให้คำปรึกษาแก่อธิการบดี และปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
องค์ประกอบ
คณะกรรมการสภาวิชาการ
ตั้งแต่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

(ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัย)
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก
อธิการบดี
ประวัติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข
ประวัติ
ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์
ประวัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
ประวัติ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง
ประวัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช
ประวัติ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร
ประวัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  หารหนองบัว
ประวัติ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มาลียา  เครือตราชู
ประวัติ
หัวหน้าส่วนงาน
รองศาสตราจารย์เสกสรรค์  ตันยาภิรมย์
(คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์)
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา นาคปฐม
(คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ)
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์  วงศ์จตุรภัทร
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา)
ประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย
(คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์)
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์)
ประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร  อินทร์พยุง
(คณบดีคณะโลจิสติกส์)
ประวัติ
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง
(คณะศึกษาศาสตร์)

ประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล
(คณะศึกษาศาสตร์)
ประวัติ
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์
(คณะเภสัชศาสตร์)
ประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี
(คณะสหเวชศาสตร์)
ประวัติ
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.เบ็ญจมาศ  ไพบูลย์กิจกุล
(คณะเทคโนโลยีทางทะเล)
ประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิทธิ์  ภคพงศ์พันธุ์
(คณะวิทยาศาสตร์)
ประวัติ
ฝ่ายเลขานุการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล  จริตควร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลดาว วงศ์ธีระธรณ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประวัติ
นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม
ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวณัฐสุดา  ถาวร
นักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ
สถิติการร่วมประชุมของคณะกรรมการ