▶▶ งานพัฒนาคุณภาพจัดประชุมชี้แจงเลขานุการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

 

งานพัฒนาคุณภาพจัดประชุมชี้แจงเลขานุการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

                          👉 วันนี้ (8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) งานพัฒนาคุณภาพ กองบริหารการศึกษา ได้จัดประชุมชี้แจงสำหรับเลขานุการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร/ส่วนงาน ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2566
                          👉 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้บรรยาย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ จำนวน 86 คน
<< VDO การบรรยายฯ >>