รายงานการประชุมปี พ.ศ. 2564
📢 ประชุมสภาวิชาการ
📢 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564