👩‍🏫 เอกสารอบรมการขอตำแหน่งทางวิชาการ 👨‍🏫
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์เก่า พ.ศ. 2560 News
โดย ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) และที่ปรึกษาด้านการวิจัย สกอ.
การขอตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา News
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
✍ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ใหม่ พ.ศ. 2560
โดย ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ (ที่ปรึกษาด้านการวิจัย สกอ.)

📚 เอกสารหมายเลข 1  📚 เอกสารหมายเลข 2  📚 เอกสารหมายเลข 3 
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา)