– รายงานการประชุม –
คณะอนุกรรมการบริหารรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะอนุกรรมการบริหารรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ
ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
คณะอนุกรรมการบริหารรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
คณะอนุกรรมการบริหารรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต
ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564