บุคลากรงานกำหนดตำแหน่งและงานพัฒนาอาจารย์
นายไพศาล ริมชลา
นักวิชาการศึกษา
(ระดับชำนาญการ)
ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานฯ
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2617
e-mail: paisan@buu.ac.th
นายวัชระ วงศ์เกิดสุข
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2617
e-mail: wacharaw@buu.ac.th
1
1
นางสาวฐิติมาพร คำทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ดูแลงานเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคตะวันออก

เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2710
e-mail: thitimaporn.ka@buu.ac.th1