– หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา –
▶ หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา 
ฉบับปี 2566   << Word >>  << PDF >> 
ฉบับปี 2564   (Word)  (PDF)
การปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี 2564 (สมอ.08) 
**สภามหาวิทยาลัยบูรพาอนุมัติ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
 ฉบับปี 2559  (Word)  (PDF)