คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานอนุกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย
(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
อนุกรรมการ
รองศาสตราจารย์พิริยา  ศุภศรี
(คณะพยาบาลศาสตร์)
อนุกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร (คณะศึกษาศาสตร์)
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฟ้า  กิติญาณุสันต์ (คณะศึกษาศาสตร์)
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานุภาพ  บุญส่งศรีกุล (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรพงษ์  แจ้งประจักษ์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วงษ์เกษม
(คณะวิทยาศาสตร์)
อนุกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
(คณะพยาบาลศาสตร์)
อนุกรรมการ
ดร.วัลลภ  ใจดี
(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
(คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
อนุกรรมการ
นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
อนุกรรมการและเลขานุการ
นางสาวอารยา ธนารักษ์
นักวิชาการศึกษา
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวณัฐสุดา  ถาวร
นักวิชาการศึกษา
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ