ผู้บริหารกองบริการการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2222 ต่อ 2904
e-mail: somtawin@buu.ac.th

                                                                                                  
    รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง
                ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                                                ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
          เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2222 ต่อ 4115                                          เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2222 ต่อ 2924
          e-mail: suchadap@go.buu.ac.th                                            e-mail: thamnoon@go.buu.ac.th,
                                                                                                                            thamnoon@buu.ac.th
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2711
e-mail: natthakan@go.buu.ac.th

ส่วนงานกองบริการการศึกษา
📖 งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
นักวิชาการศึกษา
👨‍⚖️ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานฯ
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2711
e-mail: natthakan@go.buu.ac.th
นางสาวณัฐสุดา ถาวร
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2641
e-mail: nutsuda.th@buu.ac.th
นางสาวอารยา ธนารักษ์
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2641
e-mail: arayat@go.buu.ac.th
นางปัทมา วรรัตน์
พนักงานพิมพ์
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2711
e-mail: pattamaw@buu.ac.th
นางสาวสิริกุล รัตนมณี
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2641
e-mail: sirikul@go.buu.ac.th

 

📚 งานพัฒนาคุณภาพ

นางสาวพัชราภรณ์ ศรีบัว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
👩‍⚖️ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานฯ
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2716
e-mail: sribua@go.buu.ac.th
นางสาวสุธารินทร์ ฐิติสุนทรลักษณ์
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2640
e-mail: sutharin@buu.ac.th
นางสาวนุภาพรรณ ปลื้มใจ
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2640
e-mail: napapan@buu.ac.th

นางอโณทัย เฟื่องลักษณะกุล
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2716
e-mail: anothais@go.buu.ac.th

 

👨‍🏫👩‍🏫 งานกำหนดตำแหน่งและงานพัฒนาอาจารย์
 

นายวัชระ วงศ์เกิดสุข
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2617
e-mail: wacharaw@buu.ac.th

 

นายไพศาล ริมชลา
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2617
e-mail: paisan@buu.ac.th

นายบุรินทร์ เหล่าศรี
นักวิชาการศึกษา
ผู้ดูแลงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2710
e-mail: burinl@buu.ac.th

 

📠 งานธุรการ
นางนิตยา โคตรศรีเมือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 👩‍⚖️ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานฯ
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2717
e-mail: nittayak@buu.ac.th
นางนุจรี วิจิตรบรรจง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2709
e-mail: nucharee@buu.ac.th
 

นางสาวภัทรา อภิทักขกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2712
e-mail: patra@buu.ac.th

 

นางบุษบงกช อินทร์อ่ำ
แม่บ้าน
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2712
e-mail: bussabongkoch@buu.ac.th

 

นายวิทยา ถนอมแนบ
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2714
e-mail: withayat@buu.ac.th

 

👨‍🎓👩‍🎓 โครงการจัดตั้งสถาบันการศึกษาทั่วไป
นายเกริกเกียรติ แก้วมณีชาญสิริ
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2570
e-mail: kerkkiati@go.buu.ac.th

นายจักรกฤษณ์ เรืองเวช

นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2570
e-mail: jakgrit@go.buu.ac.th