หลักเกณฑ์คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
หลักเกณฑ์คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)