ระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

 • ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
  ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพากำหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA Version 4.0) หรือเกณฑ์การประเมินอื่น ในระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 จำนวน 198 หลักสูตร ดังนี้

   • ตรวจประเมินแบบหนึ่งวัน จำนวน 121 หลักสูตร
   • หลักสูตรตรวจประเมินแบบเต็ม (2 วัน) จำนวน 49 หลักสูตร
   • ตรวจประเมินโดยประธานกรรมการตรวจประเมินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย (สำหรับหลักสูตรเตรียมการขอรับการตรวจรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน) มีกำหนดตรวจประเมินในวันที่ 5-7 มีนาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 3 หลักสูตร
   • ตรวจประเมินเฉพาะองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานของ สป.อว. สำหรับหลักสูตรที่ปีการศึกษา 2564 ผ่านการตรวจประเมินแบบหนึ่งวัน (One-Day Assessment) ได้รับคะแนนในภาพรวม (Overall Verdict) ระดับ 5 ขึ้นไป หรือหลักสูตรที่ผ่านการตรวจประเมินแบบเต็ม (Full Assessment) ได้รับคะแนนในภาพรวม (Overall Verdict) ระดับ 4 ขึ้นไป จำนวน 20 หลักสูตร
   • ตรวจประเมินเฉพาะองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานของ สป.อว. สำหรับหลักสูตรคณะแพทย์ศาสตร์ได้รับการรับรอง ตามเกณฑ์ WFME จำนวน 1 หลักสูตร
   • ตรวจประเมินเฉพาะองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานของ สป.อว. สำหรับหลักสูตรได้รับการรับรอง ตามเกณฑ์ AUN-QA จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน จำนวน 4 หลักสูตร
 1. การตรวจประเมินฯ ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 127 คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย (ผู้ประเมิน AUN-QA อาเซียนประเทศไทย) จำนวน 2 คน
 • การประกันคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงาน/มหาวิทยาลัย
  การประกันคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงาน/ มหาวิทยาลัยใช้ระบบคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับส่วนงาน และระดับสถาบัน (มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา คราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562) โดยมีแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ดังนี้

   • ปีการศึกษา 2561 (ปีที่ 1) จัดทำ/ ตรวจตามเกณฑ์ EdPEx โครงร่างองค์กร (OP), ผลลัพธ์ (7.1-7.5) และแผนพัฒนา
   • ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 2) จัดทำ/ ตรวจตามเกณฑ์ EdPEx หมวดกระบวนการ (5 หมวดในระดับ Basic Criteria และ 1 หมวด ในระดับ Overall Criteria) และ ผลลัพธ์ (7.1-7.5)
   • ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 3) จัดทำ/ ตรวจตามเกณฑ์ EdPEx ครบทุกหมวดทั้งหมวดกระบวนการ และหมวดผลลัพธ์ (7.1-7.5)
   • ปีการศึกษา 2564 ปีที่ 3  จัดทำ/ ตรวจตามเกณฑ์ EdPEx ครบทุกหมวดทั้งหมวดกระบวนการ และหมวดผลลัพธ์ (7.1-7.5) และจัดโครงการสนับสนุนส่วนงานให้เข้าร่วมโครงการ EdPEx 200 ของ สป.อว.
   • ปีการศึกษา 2565 ปีที่ 4 จัดทำ/ ตรวจตามเกณฑ์ EdPEx ครบทุกหมวดทั้งหมวดกระบวนการ และหมวดผลลัพธ์ (7.1-7.5) และจัดโครงการสนับสนุนส่วนงานให้เข้าร่วมโครงการ EdPEx 200 ของ สป.อว.
   • ปีการศึกษา 2566 ปีที่ 5 จัดทำ/ ตรวจตามเกณฑ์ EdPEx ครบทุกหมวดทั้งหมวดกระบวนการ และหมวดผลลัพธ์ (7.1-7.5) และจัดโครงการสนับสนับสนุนส่วนงานเพื่อผลักดันให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ รวมถึงมหาวิทยาลัยบูรพารับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)