กฎกระทรวงฯ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

◉ หลักสูตรและการสอน

 ◉ งานพัฒนาคุณภาพ

◉ งานกำหนดตำแหน่งและงานพัฒนาอาจารย์

◉ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (BUU GE)

◉ BUU Non-Degree

◉ BUU MOOC