▶ กิจกรรม BUU KM EP.5 “การบริหารหลักสูตรให้สนุกและมีคุณภาพ”

 

กิจกรรม BUU KM EP.5 “การบริหารหลักสูตรให้สนุกและมีคุณภาพ”

                         ✅ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริหารการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการจัดการความรู้ กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสภาพนักงาน จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนรู้..ขุมปัญญาตะวันออก” เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา
                         ✳️ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ในโอกาสนี้ได้ รับเกียรติจากตัวแทนหลักสูตรจากทั้ง 3 กลุ่มสาขาวิชา ประกอบด้วย

                         👉 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาจารย์เสกสรร พรมเกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร)
                         👉 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ (ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และ ผศ.ดร.สุดารัตน์ สวนจิตร และ ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา)
                         👉 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ (ผศ.ดร.ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์ และ ผศ.ดร.อรชร บุญลา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด)

                          มาเป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การบริหารหลักสูตรให้สนุกและมีคุณภาพ” โดยมี ผศ.ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน (คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์) และ ดร.พัชรวดี พูลสำราญ (คณะวิทยาศาสตร์) เป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้

                         ▶️ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบูรพาได้กำหนดกลยุทธ์ในการผลักดันองค์กรในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ซึ่งแผนลยุทธ์ดังกล่าวจึงได้เกิดโครงการ“แลกเปลี่ยนรู้..ขุมปัญญาตะวันออก” เป็นโครงการฯที่เริ่มต้นจากการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกันภายในมหาวิทยาลัยก่อน อาทิ ด้านการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร การวิจัย การพัฒนาองค์กร และภารกิจสนับสนุน ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ ในการก้าวสู่องค์กรที่มี่การบริหารจัดการที่เป็นเลิศทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย
ภาพกิจกรรม