เอกสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับ CWIE
▶ เอกสารการบรรยาย “การขับเคลื่อนการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ของ สป.อว.”
(การสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลักสูตร CWIE ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564) 
เอกสารประกอบการเสวนาโครงการเสวนา Teaching & Learning Expo ครั้งที่ 2 หัวข้อ “CWIE Sharing” (5 สิงหาคม พ.ศ. 2564)
▶ แนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)
▶ หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education Program)