▶ ม.บูรพา…มุ่งพัฒนาบุคลากร…“สู่กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลูกค้า..ด้วยเทคนิค Customer Journey Mapping” ในโครงการอบรม Journey toward Excellence University: Customers

 

ม.บูรพา…มุ่งพัฒนาบุคลากร…“สู่กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลูกค้า..ด้วยเทคนิค Customer Journey Mapping”
ในโครงการอบรม Journey toward Excellence University: Customers

                         ✅ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริหารการศึกษา จัดโครงการอบรม Journey toward Excellence University: Customers ให้กับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน และผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม เทา-ทอง 1 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา
                         ✳️ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานโครงการฯและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฯ ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกกรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ เอกซ์เซลเลนซ์ เซนเตอร์ จำกัด และผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติฯ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กร การจัดการกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การออกแบบประสบการณ์ของลูกค้าด้วยเทคนิค Customer Journey Mapping และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การทำความรู้จักหมวด 3 ลูกค้า การแบ่งกลุ่มลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย Voice of Customer การจัดการเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เทคนิคการจัดทำ Customer Journey Mapping: Step-by-step การกำหนด Customer Touch Point การศึกษาเชิงปริมาณ เพื่อระบุTouch Point ที่สำคัญ และการวิเคราะห์เพื่อค้นหาโอกาสในการปรับปรุง”
                         ⏩ โครงการอบรม Journey toward Excellence University: Customers เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร ทำให้องค์กรสามารถเข้าใจกับการจัดการเพื่อมุ่งเน้นลูกค้า และรู้จักกับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการลูกค้าด้วยเทคนิค Customer Journey Mapping ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำให้เข้าใจลูกค้าแบบ Insight การดำเนินการ ในมุมมองของลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตรและบริการช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่ต้นจนจบให้กับลูกค้า เป็นมาตรฐานคุณภาพจนเกิดความผูกพัน พร้อมทั้งมุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาคด้วยพันธกิจ ในการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาค สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ ทำให้มหาวิทยาลัยบูรพาสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) มุ่งตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ซึ่งในที่นี้หมายถึง ผู้เรียน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล พร้อมทั้งครอบคลุมความต้องการหลักของผู้เรียนทั้งนิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอีกด้วย
ขอขอบคุณภาพและข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลับบูรพา
ภาพกิจกรรม