▶▶ ฝ่ายวิชาการ ม.บูรพา..ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการระบบคลังหน่วยกิตและการดำเนินการงานด้าน CWIE

 

ฝ่ายวิชาการ ม.บูรพา..ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการระบบคลังหน่วยกิตและการดำเนินการงานด้าน CWIE

                          ▶▶ เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วยกองบริหารการศึกษาและคณะบริหารธุรกิจ นำโดย รศ.ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คุณณัฐกานต์ ปัดเกษม ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา อ.กมลวรรณ รอดหริ่ง รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คุณพัทธนัย เสาะแสวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานสหกิจศึกษา) คณะบริหารธุรกิจ และบุคลากรงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.ศิวภรณ์ สองแสน ผู้อำนวยการฯ และบุคลากรสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 13 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) และการดำเนินการงานด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ของ ม.บูรพา
<< ภาพกิจกรรม >>