◀ แบบคำขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ▶
  • แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป (ก.พ.อ. 03) ***ตามเกณฑ์ ก.พ.อ.64  << Word >>   << PDF >> 
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
** ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ข้อ 5.1.5 (6)

หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการทำการวิจัยในคนหรือสัตว์
ผู้ขอจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการดำเนินการ
 ◆ หนังสือรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ใช้ขอตำแหน่งฯ ◆
  • แบบฟอร์มการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ***ตามเกณฑ์ ก.พ.อ.64 
    << Word >>  << PDF >> 
◆ แบบรับรองการมีส่วนร่วมในผลงาน ◆
  • แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  ***ตามเกณฑ์ ก.พ.อ.64  << Word >>  << PDF >> 
◆ การประเมินการสอน ◆
  • เอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (ม.บ.ส.)  << Word >>  << PDF >>
    ***พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
◆ แบบขอทบทวนผลการพิจารณา ◆
  • (ม.บ.ว. 17-56) กรณีขอทบทวนผลการพิจารณา << Word >>  << PDF >>
◉ เอกสารอื่น ๆ ◉