▶▶ ม.บูรพา..มุ่งพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ม.บูรพา..มุ่งพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จัดโครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

                            ▶▶ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริหารการศึกษา จัด “โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมบ้านนายถึก จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ผู้สอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมถึงอาจารย์ผู้สอนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นิสิตบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                            ▶▶ การจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงวการฯ โดยมี รศ.ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานโครงการฯ และสำหรับวิทยากรได้รับเกียรติจาก .ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย บรรยายเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่” และ ผศ.ดร.พนิดา ศกุนตนาค และ ผศ.ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) บรรยายเรื่อง “การวัดประเมินแบบอิงผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based Assessment)” โดยมีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงานรายวิชา และผู้สอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จากส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 ท่านด้วยกัน
<< ภาพกิจกรรม >>