ประวัติความเป็นมาของกองบริหารการศึกษา
กองบริหารการศึกษา (เดิม “กองบริการการศึกษา” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองบริหารการศึกษา” ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 คลิ๊กที่นี่เพื่อดูประกาศฯ) ได้จัดตั้งตามที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533 ขึ้นโดยมาตรา 7 วรรคหนึ่งได้กำหนดว่า การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก และศูนย์หรือหน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่นมีฐานเทียบเท่าคณะให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงได้มีการจัดตั้งสำนักงานอธิการบดี ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยบูรพา ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 ต่อมามหาวิทยาลัยบูรพาได้มีหนังสือที่ ทม 2001/0772 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2533 ขอให้ ก.ม. พิจารณาอนุมัติแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ซึ่ง ก.ม. ได้อนุมัติแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีตามหนังสือที่ ทม 0202/8816 ลงวันที่ 2 เมษายน 2534 โดยแบ่งงานในกองบริการการศึกษา ดังนี้

 1. งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
 2. งานทะเบียนและสถิตินิสิต
 3. งานส่งเสริมการวิจัยและตำรา
 4. งานธุรการ

ในปี 2540 มหาวิทยาลัยได้เห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาจึงจัดตั้งงานประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นตามมติของสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ 5/2540 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2540 ให้เป็นงานในสังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อทำหน้าที่ในการประสานการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา และทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา

ในปี 2555 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน คล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้นงานทะเบียนและสถิตินิสิต ได้จัดตั้งขึ้นเป็นกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555

ในปี 2561 งานส่งเสริมการวิจัยและตำรา ได้แยกเป็นกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561 กองบริการการศึกษาได้แบ่งงานภายในกอง ดังนี้

 1. งานธุรการ
 2. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 3. งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
 4. งานกำหนดตำแหน่งและงานพัฒนาอาจารย์
บริการ
งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ให้บริการด้านกระบวนการเสนอหลักสูตร โดยรับข้อมูลหลักสูตรจากส่วนงาน ซึ่งมีข้อกำหนดสำหรับการเสนอหลักสูตรคือ หลักสูตรต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มคอ. 1 (ถ้ามี) ข้อกำหนดของสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยแล้วเสนอผ่านคณะกรรมการตามลำดับ ดังนี้

 1. เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาให้ความเห็นชอบ
 2. เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ (ระดับปริญญาตรี) และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
 3. เสนอสภาวิชาการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
 4. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาให้ความเห็นชอบ
 5. เสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ
 6. เสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร

👉 การควบคุมคุณภาพหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มคอ. 1 (ถ้ามี) ข้อกำหนดของสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ดังนี้

 1. กำกับติดตาม ควบคุม เกี่ยวกับจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ผ่านคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนรับผิดชอบ
 2. มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร โดยจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร
  แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560 และระบบจัดการหลักสูตร ตาม
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) สำหรับเป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามการจัดทำ มคอ. 3 มคอ. 4 มคอ. 5 มคอ. 6 และมคอ. 7
 3. กำกับ ติดตาม การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา โดยมหาวิทยาลัยจะสรุปข้อมูล รายชื่อหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุง แจ้งผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้แต่ละส่วนงานได้ทราบสถานะปัจจุบันของหลักสูตร และเป็นการกระตุ้นส่วนงานให้จัดเตรียมและวางแผนในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันตามรอบต่อไป การบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดท าหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และกำกับติดตาม

👉 การบริหารจัดการหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และกำกับติดตามการบริหาร
จัดการหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

👉 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้ความรู้แก่อาจารย์ในมหาวิทยาลัย

👉 การดูแลระบบสารสนเทศด้านหลักสูตร มีระบบสารสนเทศด้านหลักสูตรไว้สำหรับกำกับติดตามการดำเนินงานของหลักสูตร และเผยแพร่ข้อมูลอาจารย์ ข้อมูลหลักสูตร ให้สาธารณชนได้ทราบข้อมูล

👉 การจัดทำประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการศึกษา จัดทำประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อให้สอดคล้อง
ต่อเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

งานพัฒนาคุณภาพ
ให้บริการด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัยการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
สำนักงานอธิการบดี การพัฒนาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและการดูแลระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
งานกำหนดตำแหน่งและงานพัฒนาอาจารย์
ให้บริการด้านการพิจารณาขอตำแหน่งทางวิชาการ การทบทวน/ร้องทุกข์ผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ การอบรมการขอตำแหน่งทางวิชาการ
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
ให้บริการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นฯ เครือข่ายวิจัยฯ เครือข่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ เครือข่ายโครงการ อพ.สธ.
เครือข่ายสหกิจศึกษา โครงการ/กิจกรรม รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การตรวจสอบร่าง MOU/MOA
งานธุรการ
ให้บริการด้านสารบรรณ การเงิน พัสดุ และบุคคล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก และค่านิยม
วิสัยทัศน์
“มุ่งให้บริการด้านการศึกษา ด้วยคุณภาพการบริการอย่างมืออาชีพ”
พันธกิจ
 1. ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน การพัฒนาอาจารย์ และการประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล
 2. ให้บริการด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน การพัฒนาอาจารย์ และการประกันคุณภาพการศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศ
 3. พัฒนาระบบ กลไก ด้านหลักสูตรและการสอน การพัฒนาอาจารย์ และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย
สมรรถนะหลัก
 1. การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
  ได้อย่างเป็นเลิศ
 2. มีความมุ่งมั่นในการจัดระบบพัฒนาอาจารย์
 3. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ค่านิยม
“ประสานบริการ สมานสามัคคี รู้งานในหน้าที่ ดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล”