คู่มือการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี
▶ คู่มือการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 
      ¯  สารจากอธิการบดี
      ¯  ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพา
      ¯  ปฏิทินการศึกษา
      ¯  ประวัติและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา
      ¯  โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา
      ¯  การศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
      ¯  ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
      ¯  กิจการนิสิต
      ¯  บริการของสำนักหอสมุด

 

▶ คู่มือการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  Download
▶ คู่มือการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  Download