กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
EDUCATIONAL ADMINISTRATION DIVISION, BURAPHA UNIVERSITY

«–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––»

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา (อาคาร ภปร) ชั้น 7

169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์ 038-102712 โทรสาร 038-390520

e-mail: service@go.buu.ac.th

 

ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา

นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม (ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา)

 • ห้อง 705 ชั้นที่ 7 สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยบูรพา (อาคาร ภปร)

  โทร. 0-3810-2709  โทรสาร 0-3839-0520e-mail: natthakan@go.buu.ac.th
งานธุรการ

นางนุจรี วิจิตรบรรจง

 • งานธุรการ กองบริหารการศึกษา

  ห้อง 712 ชั้นที่ 7 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา

  โทร. 0-3810-2717  โทรสาร 0-3839-0520

  e-mail: nucharee@buu.ac.th

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

นางสาวณัฐสุดา ถาวร

 • งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา

  ห้อง 702 ชั้นที่ 7 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา

  โทร. 0-3810-2711  โทรสาร 0-3839-0520

  e-mail: nutsuda.th@buu.ac.th

 • หมวดวิชาคึกษาทั่วไป กองบริหารการศึกษา

  ห้อง 703 ชั้นที่ 7 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา

  โทร. 0-3810-2570  โทรสาร 0-3839-0520
งานพัฒนาคุณภาพ

นางสาวพัชราภรณ์ ศรีบัว

 • งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา

  ห้อง 709 ชั้นที่ 7 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา


  โทร. 0-3810-2640  โทรสาร 0-3839-0520


  e-mail: sribua@go.buu.ac.th

งานกำหนดตำแหน่งและงานพัฒนาอาจารย์

นายวัชระ วงศ์เกิดสุข

 • งานกำหนดตำแหน่งและงานพัฒนาอาจารย์

  ห้อง 705 ชั้นที่ 7 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา


  โทร. 0-3810-2617  โทรสาร 0-3839-0520


  e-mail: wacharaw@buu.ac.th

BUU MOOC และงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก

นายบุรินทร์ เหล่าศรี

 • งานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก กองบริการการศึกษา

  ห้อง 712 ชั้นที่ 7 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา


  โทร. 0-3810-2710  โทรสาร 0-3839-0520


  e-mail: burinl@buu.ac.th