กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
Division of Educational Service, Burapha University

«–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––»

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา (อาคาร ภปร) ชั้น 7

169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์ 038-102712 โทรสาร 038-390520

e-mail: service@go.buu.ac.th

 

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)

 • งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษาห้อง 702 ชั้นที่ 7 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพาโทร. 0-3810-2709  โทรสาร 0-3839-0520e-mail: natthakan@go.buu.ac.th
งานธุรการ

นางนิตยา โคตรศรีเมือง (ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานธุรการ)

 • งานธุรการ กองบริการการศึกษา

  ห้อง 712 ชั้นที่ 7 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา

  โทร. 0-3810-2717  โทรสาร 0-3839-0520

  e-mail: nittayak@buu.ac.th

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

นางสาวณัฐสุดา ถาวร (ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน)

 • งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา

  ห้อง 702 ชั้นที่ 7 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา

  โทร. 0-3810-2641  โทรสาร 0-3839-0520

  e-mail: nutsuda.th@buu.ac.th
งานพัฒนาคุณภาพ

นางสาวพัชราภรณ์ ศรีบัว (ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพ)

 • งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา

  ห้อง 709 ชั้นที่ 7 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา


  โทร. 0-3810-2640  โทรสาร 0-3839-0520


  e-mail: sribua@go.buu.ac.th

งานกำหนดตำแหน่งและงานพัฒนาอาจารย์

นายวัชระ วงศ์เกิดสุข

 • งานกำหนดตำแหน่งและงานพัฒนาอาจารย์

  ห้อง 705 ชั้นที่ 7 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา


  โทร. 0-3810-2617  โทรสาร 0-3839-0520


  e-mail: wacharaw@buu.ac.th

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก

นายบุรินทร์ เหล่าศรี

 • งานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก กองบริการการศึกษา

  ห้อง 712 ชั้นที่ 7 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา


  โทร. 0-3810-2710  โทรสาร 0-3839-0520


  e-mail: burinl@buu.ac.th