– รายงานการประชุม –
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
📢 รายงานการประชุมปี พ.ศ. 2565