– รายงานการประชุม –
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
📢 รายงานการประชุมปี พ.ศ. 2565
◆ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565