– รายงานการประชุม –
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
📢 รายงานการประชุมปี พ.ศ. 2567
📢 รายงานการประชุมปี พ.ศ. 2566
📢 รายงานการประชุมปี พ.ศ. 2565