▶▶ ม.บูรพา..เตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “BUU AUN-QA Assessor ปีการศึกษา 2565”

 

ม.บูรพา..เตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “BUU AUN-QA Assessor ปีการศึกษา 2565”

                         ▶▶ เมื่อวันที่ 5-7 เมษายน พ.ศ. 2566 งานพัฒนาคุณภาพ กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “BUU AUN-QA Assessor ปีการศึกษา 2565” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยมี รศ.ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ
                         ▶▶ สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “BUU AUN-QA Assessor ปีการศึกษา 2565” ในครั้งนี้ งานพัฒนาคุณภาพฯ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กัญคดา อนุวงศ์ และทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญและชำนาญด้านเกณฑ์ AUN-QA มาร่วมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของ AUN-QA ความสอดคล้องของการจัดการศึกษาแบบ Outcome-based Education กับเกณฑ์ AUN-QA และหลักการ PDCA นอกจากนี้เป็นการสร้างความพร้อมให้กับอาจารย์ที่จะเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ในการเตรียมการประเมิน และทำการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA และสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับ ตัดสินผลการประเมิน และเขียนรานงานการประเมินแก่หลักสูตรผู้เข้ารับการประเมินได้
                         🙂🙂 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีอาจารย์ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 33 คน และมีผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (รายเดิม) ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมสังเกตการณ์ 41 คน
<< ภาพกิจกรรม >>