บุคลากรงานธุรการ
นางนุจรี วิจิตรบรรจง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ระดับชำนาญการ)

เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2714
e-mail: nucharee@buu.ac.th
นางสาวภัทรา อภิทักขกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2712
e-mail: patra@buu.ac.th
นางสาวปริมล อินทเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2717
e-mail: parimol.in@go.buu.ac.th

นางบุษบงกช อินทร์อ่ำ
แม่บ้าน
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2712
e-mail: bussabongkoch@buu.ac.th