▶▶ ฝ่ายวิชาการ ม.บูรพา..ต้อนรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการระบบ BUU MOOC

 

ฝ่ายวิชาการ ม.บูรพา..ต้อนรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการระบบ BUU MOOC

                           ▶▶ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบโดยกองบริหารการศึกษา และสำนักคอมพิวเตอร์ นำโดย รศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และบุคลากรกองบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ดร.พิสุทธิ์ ศรีจันทร์ และบุคลากร จำนวน 30 ท่าน เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ BUU MOOC
<< ภาพกิจกรรม >>