◉ ตารางการอบรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ◉
โครงการ/กิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม  ฝ่ายงานรับผิดชอบ
▶ ตุลาคม พ.ศ. 2566 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบอาจารย์พิเศษ”
/
/
/
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566
เวลา: 08.30 – 14.00 น.
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204 ชั้น 2
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ งานพัฒนาหลักสูตรฯ 2711