📣 ช่องทางติดตามข่าวงานพัฒนาหลักสูตรฯ-งานกำหนดตำแหน่งฯ✨

 

◆ ช่องทางติดตามข่าวงานพัฒนาหลักสูตรฯ และงานกำหนดตำแหน่งฯ ◆
กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา