▶▶ ฝ่ายวิชาการ ม.บูรพา..ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองบริการการศึกษา ม.อุบลราชธานี ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี-บัณฑิตศึกษา ระบบการจัดการรับสมัครเข้าศึกษา และรูปแบบการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรแบบบูรณาการและหลักสูตรนานาชาติ

 

ฝ่ายวิชาการ ม.บูรพา..ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี-บัณฑิตศึกษา ระบบการจัดการรับสมัครเข้าศึกษา
และรูปแบบการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรแบบบูรณาการและหลักสูตรนานาชาติ

                          ▶▶ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วยกองบริหารการศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร.สุภรัติ สุขวิสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คุณณัฐกานต์ ปัดเกษม ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา คุณพรจันทร์ โพธินาค ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา และบุคลากรงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริหารการศึกษาและกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คุณวิชชุดา มงคล ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และบุคลากรกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 38 ท่าน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบการจัดการรับสมัครเข้าศึกษา ระบบบริหารจัดการด้านหลักสูตร แนวทางการจัดการวิชาศึกษาทั่วไป การบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา รูปแบบการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรบูรณาการและหลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยบูรพา
<< ภาพกิจกรรม >>