◉ การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสหกิจศึกษา ◉
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยบูรพา

(BUU CWIE)
   คำสั่งคณะกรรมการ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน BUU CWIE ▶ รายงานการประชุม
◉ คณะอนุกรรมการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน BUU CWIE รายงานการประชุม

 

 ◈ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ◈
หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน
มหาวิทยาลัยบูรพา
◈ แนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน ◈
มหาวิทยาลัยบูรพา
 

(สภาวิชาการให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566)

 

◉ หลักสูตรการศึกษาอบรมสำหรับผู้บริหาร คณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศ และผู้ปฏิบัติงาน ◉
ด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
(Cooperative and Work-Integrated Education: CWIE)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
– เล่มหลักสูตรการศึกษาอบรมสำหรับผู้บริหาร คณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศ และผู้ปฏิบัติงาน –
ด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
(Cooperative and Work-Integrated Education: CWIE)

 

บันทึกการบรรยายเกี่ยวกับ CWIE
เอกสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับ CWIE