บันทึกการบรรยาย-อบรมเกี่ยวกับ CWIE
🎥 บันทึกการเสวนาโครงการเสวนา Teaching & Learning Expo ครั้งที่ 2 หัวข้อ “CWIE Sharing”
      (5 สิงหาคม พ.ศ. 2564)

งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2564 (6 มิถุนายน พ.ศ. 2564)

🎥 บันทึกการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)” เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564

🎥 บันทึกการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ CWIE (Cooperative and Work Integrated Education)” เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา