SAR-CAR มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2560

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีการศึกษา 2560

รายงานการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน (CAR)
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560

 

พ.ศ. 2559

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีการศึกษา 2559

รายงานการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน (CAR)
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559