– รายงานการประชุม –
คณะอนุกรรมการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทางสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
(CWIE)