– รายงานการประชุม –
คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทางสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)
📣 ปี พ.ศ. 2564
รั้งที่ 2/2564 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564