📣 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”: 16 ก.ย.2565

 

งานกำหนดตำแหน่งและงานพัฒนาอาจารย์ กองบริหารการศึกษา
****
ขอเชิญเข้าร่วม
โครงการอบรม
*******

👉 ชื่อโครงการ: โครงการอบรม “การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 2564”
😀 วิทยากร: ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, กรรมการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
📆 วันและเวลาการจัดอบรม: วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
📌 วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ: เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 2564 ได้อย่างถูกต้อง
🙂 กลุ่มเป้าหมาย: คณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้สนใจ
🎥 รูปแบบการจัดอบรม: ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
ช่องทางการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ: https://bit.ly/AcademicBUU หรือสแกน QR Code (ภายในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565)
🚩 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 📞 038-102-617 หรือ  📫 e-mail: secretarybuu@gmail.com