▶ กิจกรรม BUU KM EP.1 “บุคคลต้นแบบ ปลุกแรงบันดาลใจในตัวคุณ”

 

– กิจกรรม BUU KM EP.1 “บุคคลต้นแบบ ปลุกแรงบันดาลใจในตัวคุณ” –

                       👉 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ BUU KM 2565 “ขุมปัญญาตะวันออก” หัวข้อที่ 1 “บุคคลต้นแบบ ปลุกแรงบันดาลใจในตัวคุณ” โดยมีผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่
▶ 1) คุณสุนันทา อินทเจริญ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
▶ 2) คุณขันทอง สุขผ่อง (คณะแพทยศาสตร์)
▶ 3) คุณสุรสิงห์ สมบัติ สุรนาถวัชวงศ์ (คณะแพทยศาสตร์)

▶ 4) คุณสุภาวดี เพชรชื่นสกุล (สำนักหอสมุด)

😀 โดยมีผู้ดำเนินรายการ คือ คุณใหม่ ภูผา และ ดร.คมกฤษ วงศ์ทิมน้อย

                        👉 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพาที่ได้รับรับรางวัลรัตนบูรพา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 102 คน

◀ ภาพกิจกรรม ▶