📣 ม.บูรพา ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม BUU KM 2565 “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขุมปัญญาตะวันออก”

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
BUU KM 2565
“แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขุมปัญญาตะวันออก”

◀ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ▶

https://bit.ly/KM_Register
⫷ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ⫸
งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
📞 038-102716, 2640
📫 buu_quality@go.buu.ac.th
🌎 https://service.buu.ac.th
Facebook: BUU Quality
Facebook: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา