▶ กองบริการฯ เตรียมยกระดับการผลิตสื่อฯ ให้ตอบโจทย์การพัฒนา BUU MOOC จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อวีดิทัศน์ (Video Production) เพื่อพัฒนา BUU MOOC”

 

กองบริการฯ เตรียมยกระดับการผลิตสื่อฯ ให้ตอบโจทย์การพัฒนา BUU MOOC
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อวีดิทัศน์ (Video Production) เพื่อพัฒนา BUU MOOC”

                        ▶▶ ในช่วงระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อวีดิทัศน์ (Video Production) เพื่อพัฒนา BUU MOOC” ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ
                        ▶▶ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ กองบริการการศึกษาได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ ประกอบด้วย อาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ (ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด), ดร.ภูเบศ เลื่อมใส (คณะศึกษาศาสตร์), ผศ.ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ (คณะศิลปกรรมศาสตร์), คุณปวเรศ นวลแก้ว (สำนักหอสมุด) และคุณพงศ์พัฒน์ เจริญวารี (คณะศิลปกรรมศาสตร์)
                        ✨✨✨ ทั้งนี้ ผู้ผ่านการอบรมฯ จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อวิดีทัศน์ (Video Production) และมหาวิทยาลัยบูรพาจะสนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับค่าตอบแทนและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อต่อไป 🎉🎉
ภาพกิจกรรม ▶