📣 มหาวิทยาลัยบูรพาขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

 

รายชื่อคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
“รองศาสตราจารย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปภาพ ◆
◈ รองศาสตราจารย์ ◈
คณะ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา อนุสาขาวิชา
วิทยาการสารสนเทศ ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เภสัชศาสตร์ ภก.ผศ.ดร.ยศนันท์ วีระพล เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี                  –
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.มนตรี วิวาห์สุข  ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ เทคโนโลยีชีวภาพ
◈ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ◈
คณะ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา อนุสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์อรรถพล ศรีประดิษฐ์ ฟิสิกส์
โลจิสติกส์
1
ดร.ชมพูนุท อ่ำช้าง
1
บริหารธุรกิจ
1
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
และโลจิสติกส์
โลจิสติกส์
1
ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์
1
บริหารธุรกิจ
1
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
และโลจิสติกส์
แพทยศาสตร์ พญ.นลินี ภัทรากรกุล กุมารเวชศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
1
ดร.คมกฤษ วงศ์ทิมน้อย
1
วิศวกรรมวัสดุ
1
วิศวกรรมวัสดุ
และกระบวนการผลิต
วิศวกรรมศาสตร์
1
ดร.ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล
1
วิศวกรรมวัสดุ
1
วิศวกรรมวัสดุ
และกระบวนการผลิต
เภสัชศาสตร์ ภญ.ดร.สุพรรณิการ์ พรวัฒนกวี เภสัชกรรมคลินิก
เภสัชศาสตร์ ภญ.ดร.สุกรรณิการ์  ทับทิมศรี เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์ เทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ดร.นุจรี ภาคาสัตย์ บริหารธุรกิจ
พยาบาลศาสตร์ อาจารย์วริษา กันบัวลา พยาบาลศาสตร์
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ดร.รุ่งอาทิตย์ บูชาอินทร์ ภูมิศาสตร์